Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o tym, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: e-mail: iod@ue.wroc.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, „b”, „c”.
  4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do udziału w wydarzeniu PitchMeetUp University for startups, komunikacji związanej z udziałem w w/w wydarzeniu, realizacji  w/w wydarzenia, przygotowania publikacji w/w wydarzenia, przygotowania umów wydawniczych, wystawienia faktur i wykonania umowy z Administratorem danych, zamieszczenia materiałów związanych z w/w wydarzeniem w bazach Administratora danych, ubezpieczenia, jeśli z w/w wydarzeniem są związane wyjazdy studyjne, wykorzystania mojego wizerunku na zdjęciach robionych na w/w wydarzeniu do przygotowania relacji z w/w w/w wydarzenia na stronę internetową w/w wydarzenia i do Portalu Administratora danych, zamieszczenia streszczeń i artykułów związanych z w/w wydarzeniem na stronie internetowej konferencji lub Wydawnictwa Administratora danych, a także do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.
  5. Odbiorcą moich danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności Komitet organizacyjny wydarzenia, Sekretariat, Kwestura, Wydawnictwo, Biblioteka, Dziekani, Prodziekani, osoby zarządzające bazami danych oraz podmioty przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności współorganizatorzy w/w wydarzenia.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z fakturą, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie tych okresów dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych w interesie publicznym.
  7. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  8. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  9. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  10. Podanie przeze mnie danych osobowych oraz ich przetwarzanie w celach, o których mowa w punkcie 4, jest warunkiem zawarcia umowy i warunkiem umownym. Jestem zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych jest w szczególności brak możliwości udziału w w/w wydarzeniu, brak możliwości opublikowania artykułu naukowego, brak możliwości udziału w wizycie studyjnej podczas w/w wydarzenia, brak możliwości zamieszczenia publikacji w bazie.

Śledź nas!