§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki udziału w konferencji „Pitch MeetUP 2023” (zwanej dalej „Konferencja”)
 2. Konferencja organizowana jest w dniu 12 października 2023 r. w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (dalej „NFM”) przy placu Wolności 1, 50-071 Wrocław. 
 3. Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław zarejestrowany pod nr NIP: 896-000-69-97, REGON: P-000001531 (zwany dalej „Organizatorem”).
 4. Udział w Konferencji jest bezpłatny, na podstawie imiennego zaproszenia przyznanego przez Organizatora. 
 5. Wszelkie osoby fizyczne przebywające na terenie Konferencji, które otrzymały zaproszenie od Organizatora do bezpłatnego uczestnictwa w Konferencji zwani są dalej „Uczestnikami”.
 6. Uczestnicy przebywający na terenie Konferencji, zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Organizator umieszcza na stronie internetowej https://pitchmeetup.pl/ program i agendę Konferencji
 8. Organizator ma prawo dokonywania zmian w agendzie w dowolnym czasie – również w dniu Konferencji. 
 9. Organizator zamierza rejestrować przebieg Konferencji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk celem wykonania relacji z Konferencji, w wersji fotograficznej i zapisu audiowizualnego (film). 

  §2
  Rejestracja na konferencję i przydzielanie zaproszeń

 1. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji online, w narzędziu Microsoft Forms (formularze), podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://pitchmeetup.pl lub w przesłanej wiadomości prywatnej e-mail/sms/chat. 
 2. Rejestracja na konferencję odbywa się w 4 kategoriach: Startup, Biznes, Organizacje branżowe, Środowisko akademickie oraz Partnerzy. Organizator udostępni 5 formularze rejestracji online do każdej z kategorii, natomiast osoba, która się rejestruje wybiera wyłącznie jeden formularz rejestracyjny – właściwy dla powyższych kategorii 
 3. Podczas rejestracji na Konferencję wymagane jest podanie następujących danych osobowych Uczestnika: 
  1. Imię i nazwisko,
  2. Numer telefonu
  3. Adres e-mail,
  4. Firmę lub organizację lub grupę, którą reprezentuje Uczestnik. 
 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM ZAPROSZENIA na Konferencję. 
 2. Organizator powiadomi wybranych Uczestników, którzy otrzymają bezpłatne zapraszania na konferencję poprzez przesłanie zaproszenia na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym nie później niż 7 dni przed datą konferencji. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić uczestnictwo w Konferencji po otrzymaniu zaproszenia od organizatora w sposób i w terminie opisanym w wiadomości e-mail z zaproszeniem (np. kliknięcie w link potwierdzający lub odpowiedzenie na wiadomość z zaproszeniem). Brak potwierdzenia uczestnictwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora może skutkować anulowaniem zaproszenia dla Uczestnika oraz przyznaniem zaproszenia innemu Uczestnikowi.  
 3. Uczestnik nie może rościć wobec Organizatora wejścia na teren Konferencji w przypadku braku potwierdzenia uczestnictwa w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dobrowolnego wyboru osób, którym przyzna zaproszenia na Konferencję, kierując się wewnętrznie przyjętymi kryteriami, które w szczególności nie muszą mieć związku z kolejnością rejestracji. Liczba osób, które otrzymają zaproszenia jest limitowana możliwościami organizacyjnymi Konferencji. 
 5. Dokumentem uprawniającym do wejścia na teren Konferencji i udziału w Konferencji jest dokument tożsamości oznaczony imieniem oraz nazwiskiem Uczestnika - np. dowód osobisty, eDowód, prawo jazdy, paszport, legitymację studencką lub inny dokument wydany przez administrację państwową, samorządową lub uczelnie wyższą.  
 6. Jeżeli uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w Konferencji, może zgłosić zmianę imienia i nazwiska osoby, która weźmie udział w Konferencji na podstawie przyznanego zaproszenia – wyłącznie pod warunkiem akceptacji nowej osoby przez Organizatora. Zmiana uczestnika może nastąpić maksymalnie do 11 października 2023 r. poprzez powiadomienie Organizatora wysłane na adres e-mail: pitchmeetup@ue.wroc.pl . Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie mogą nie zostać rozpatrzone przez Organizatora.  
 7. Podczas wejścia na Konferencję, Uczestnik po okazaniu przedstawicielowi Organizatora dokumentu tożsamości, otrzymuje imienny identyfikator, który uprawnia do przebywania na terenie Konferencji. Uczestnik ma obowiązek noszenia identyfikatora przez cały czas trwania Konferencji w widocznym miejscu, umożliwiającym jego identyfikację przez osoby obsługujące Konferencję oraz innych Uczestników konferencji.  

§ 3

Porządek i organizacja podczas Konferencji

 1. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych Regulaminów i zarządzeń obowiązujących na terenie NFM. 
 2. Uczestnicy Konferencji mogą przebywać na terenie NFM w godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 3. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników Konferencji działań nieuzgodnionych z Organizatorem.
 4. W NFM w trakcie trwania Konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego. 
 5. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Organizatora.
 6. Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji: 
 1. osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,  
 2. osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych, 
 3. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty). 
 5. Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). 
 6. Organizator informuje Uczestników Konferencji o wydanym zakazie palenia tytoniu (w tym również e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu) na terenie NFM i bezwzględnym jego przestrzeganiu. Naruszenie zakazu palenia tytoniu będzie skutkować karą umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby upoważnione przez Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w każdej postaci w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem i dokumentowaniem Konferencji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. O odwołaniu Konferencji Organizator niezwłocznie ogłosi na Stronie Konferencji i dodatkowo poinformuje Uczestników elektronicznie - wiadomością e-mail na adres podany podczas zakupu Biletu. Organizator nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Konferencji. 

§ 4

Dane osobowe

 1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych:
  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@ue.wroc.pl;
  3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konferencji i/lub dostarczania newslettera w przypadku wyrażenia zgody na jego otrzymywanie podczas zakupu Biletu; 
  4. kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, stanowisko/funkcję, numer telefonu, adres e-mail, nazwa podmiotu/miejsca zatrudnienia, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
  5. odbiorcą Państwa danych osobowych będą: pracownicy inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Władze Wydziałów, Rektor oraz Prorektorzy wraz z jednostkami podległymi;
  6. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, tj. podmiotom współpracującym z inQUBE Uniwersyteckim Inkubatorem Przedsiębiorczości, które realizują część zadań w dedykowanych Państwu procesach/usługach/projektach;
  7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia zakończenia współpracy w ramach realizowanych kooperacji; 
  9. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
  10. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); 
  11. nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  12. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; 
  13. brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konferencji i/lub korzystanie z usług i działań Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 
 1.  

§ 6

Postanowienia końcowe i reklamacyjne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie, bez powiadomienia Uczestnika.
 2. W przypadku, gdy Organizator dokona zmian w Regulaminie, Organizator opublikuje zmieniony Regulamin na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://pitchmeetup.pl 
 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom biorącym udział w Konferencji.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: pitchmeetup@ue.wroc.pl Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również opis i przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy według odpowiednich przepisów prawa polskiego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem https://pitchmeetup.pl.