I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w konkursie „Pitch MeetUp” (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem konkursu Pitch MeetUp (dalej „Konkurs”) jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław (dalej „Organizator”),
 3. Konkurs ma na celu promocję przedsiębiorczości, innowacyjności oraz akademickiego środowiska startupów poprzez organizację prezentacji wybranych startupów podczas Konferencji Pitch MeetUp.
 4. Konkurs kierowany jest do co najmniej dwuosobowych zespołów, prowadzących projekt typu startup, który nie pozyskał finansowania zewnętrznego. 
 5. Rekrutacja i udział w Konkursie jest bezpłatny dla Kandydatów i Uczestników.

II. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Konkurs – należy przez to rozumieć konkurs „Pitch MeetUp”, który odbędzie się podczas Konferencji Pitch MeetUp;
 2. Konferencja - konferencja Pitch MeetUp organizowana w dniu 12 października 2023 r. w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego przy placu Wolności 1, 50-071 Wrocław, której organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, zarejestrowany pod nr NIP: 896-000-69-97, REGON: P-000001531;
 3. Organizator – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, zarejestrowany pod nr NIP: 896-000-69-97, REGON: P-000001531;
 4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 5. Kandydacie/Kandydatach – rozumie się przez to osobę/osoby (Zespół), które dokonały zgłoszenia w ramach rekrutacji do Konkursu;
 6. Uczestniku/Uczestnikach – rozumie się przez to Kandydata/Kandydatów (Zespół), które zostały zakwalifikowane do udziału w Konkursie;
 7. Zespół - należy przez to rozumieć co najmniej dwuosobową grupę osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, przewidzianej prawem powszechnie obowiązującym; 
 8. Jury – należy przez to rozumieć osoby posiadające doświadczenie i/lub wiedzę i/lub wykształcenie konieczne do oceny elevator speech Uczestników Konkursu, współpracuje z Organizatorami przy realizacji Konkursu i osiągnięciu jego celów. 

III. OPIS KONKURSU

 1. Pitch MeetUp jest konkursem skierowanym do startupów (projektów/pomysłów biznesowych) i organizowany jest podczas Konferencji Pitch MeetUp. 
 2. Realizacja Konkursu polega na 3 etapach:
  1. Etap 1 - zgłoszenia Zespołów (Kandydatów) do Konkursu;
  2. Etap 2 - selekcja i wybór Zespołów (Kandydatów) zakwalifikowanych do udziału w Konkursie;
  3. Etap 3 - prezentacje projektów Uczestników podczas Konkursu w trakcie Konferencji Pitch MeetUp;
 3. Rekrutacja do Konkursu rozpoczyna się 01.08.2023 r. oraz zostaje ustanowiona na czas określony do dnia 30.09.2023 r. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia, wstrzymania lub zakończenia rekrutacji do Konkursu w dowolnym momencie. 

IV. KANDYDACI DO KONKURSU

 1. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonać wyłącznie Zespoły złożone z minimum dwóch osób (Kandydatów). Projekt zgłoszony przez Zespół Kandydatów powinien mieć opracowaną koncepcję biznesową i opcjonalny prototyp produktu/usługi. 
 2. Projekty zgłaszane do Konkursu, nie mogą być po tzw. rundzie finansowania zewnętrznego, przed datą dokonania zgłoszenia (rejestracji) do konkursu. Poprzez finansowanie zewnętrzne rozumie się: inwestycje VC (niezależnie od wysokości pozyskanego kapitału), inwestycję inwestorów indywidualnych (powyżej 100 000zł licząc łącznie od wszystkich inwestorów), oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania pochodzące z budżetu publicznego powyżej 100 000zł (np. dofinansowanie ze środków unijnych)
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień dotyczących wymagań rekrutacyjnych.

V. ZGŁOSZENIA (ETAP I)

 1. Kandydaci zgłaszają chęć wzięcia udziału w Konkursie samodzielnie, poprzez przekazanie Organizatorom wypełnionego Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu podstrony internetowej w serwisie https://pitchmeetup.pl/, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy (dalej „Zgłoszenie”). Formularz Zgłoszeniowy o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest jedyną formą umożliwiającą wysyłanie zgłoszeń do Konkursu.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.09.2023 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania naboru w każdym momencie poprzez umieszczenie informacji o wstrzymaniu naboru na podstronie internetowej Konkursu. Jeżeli Kandydat dokona Zgłoszenia w trakcie wstrzymania naboru, jego zgłoszenie traktowane jest jako zgłoszenie na listę rezerwową i zostanie aktywowane w momencie wznowienia naboru.
 3. Osoba zgłaszająca (Kandydat) będzie odpowiedzialna względem Organizatorów w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z przesłanym Zgłoszeniem, w tym wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, praw własności przemysłowej osób trzecich, udostępnienia wizerunku bez zgody właściwych, udostępnienia informacji zastrzeżonych oraz innych wynikających z naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Zgłoszenia powinny zawierać:
  1. dane identyfikacyjne Zespołu tj. nazwę projektu, imię i nazwisko osoby do kontaktu adres e-mail, numer telefonu,
  2. krótki opis projektu/pomysłu biznesowego wraz z dołączeniem prezentacji „pitch deck” w formacie pliku PDF lub MS Power Point (.ppt / .pptx),
  3. wskazanie czy projekt jest realizowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku, gdy projekt realizowany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również podanie daty rozpoczęcia prowadzenia działalności (dokonania wpisu we właściwym rejestrze) oraz wskazanie formy prawnej,
  4. akceptację Regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z jego treścią,
  5. wyrażanie zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych podanych w formularzu Zgłoszeniowym w celu rekrutacji oraz wzięcia udziału w Konkursie. 
 5. Złożenie oświadczenia, że przesłane materiały (utwory) nie naruszają praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

VI. SELEKCJA KANDYDATÓW / KWALIFIKACJA DO KONKURSU (ETAP 2)

 1. Organizatorzy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, przeprowadzą ocenę formalną (zgodność z regulaminem i kompletność zgłoszenia) oraz dokonają oceny merytorycznej zgłoszenia na podstawie której wybiorą Kandydatów zaproszonych Konkursu.
 2. Ocena merytoryczna o której mowa powyżej zostanie dokonana na podstawie przesłanych materiałów w formularzu zgłoszeniowym. Każdy z kandydatów na tym etapie może zdobyć maksymalnie łącznie od 0 do 18 punktów. Punkty przyznawane przez Przedstawicieli Organizatorów.
 3. W przypadku wątpliwości co do informacji i danych podanych w Zgłoszeniu, Organizatorzy przed podjęciem decyzji o przejściu do dalszego etapu powinni skontaktować się z Kandydatem w celu wyjaśnienia niepewności i/lub z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia. 
 4. Do Konkursu przechodzi od 8 do 10 Kandydatów z największą ilością zdobytych punktów.
 5. Organizatorzy powiadamiają Kandydatów o zakwalifikowaniu do Konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Kandydaci zakwalifikowani do Konkursu stają się Uczestnikami i otrzymują od Organizatora zaproszenie do bezpłatnego uczestnictwa w Konferencji Pitch MeetUp
 7. Warunkiem otrzymania bezpłatnych zaproszeń do uczestnictwa w Konferencji jest udział w trzecim etapie - Konkursie.
 8. Uczestnicy danego Zespołu otrzymują maksymalnie 2 zaproszenia na Zespół. 
 9. Akceptacja regulaminu Konferencji Pitch MeetUp jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie oraz Konferencji. Regulamin Konferencji w formie formularza do akceptacji (link) zostanie przesłany do Uczestników na adresy e-mail Uczestników, podane przy zgłoszeniach rekrutacyjnych.

VII. KONKURS (ETAP 3)

 1. W trakcie tego etapu zakwalifikowani Uczestnicy będą musieli zaprezentować swój projekt/pomysł biznesowy w formule elevator pitch przed jury podczas Konferencji Pitch MeetUp - 12 października 2023 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
 2. Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora 5 minut na przedstawienie swojego pomysłu oraz dodatkowe 3 minuty na pytania od Jury.
 3. Jury będzie składało się z 3 do 5 osób. 
 4. Jury dokona oceny projektów na podstawie dokonanej prezentacji Uczestników w formule “elevator pitch” i udzielonych odpowiedzi na pytania. 
 5. Organizatorzy ogłoszą wyniki Konkursu podczas Konferencji przyznając następujące miejsca w konkursie:
  1. Zwycięzca Konkursu - wg. oceny Jury;
  2. (opcjonalnie) Miejsca specjalne ustanowione przez Partnerów - wg. oceny indywidualnej Partnera Konkursu;
  3. (opcjonalnie) Zwycięzca w kategorii “startup publiczności” - wg. oceny zbiorczej uczestników Konferencji;
 6. Ze względu na charakter wydarzenia, Uczestnicy prezentują swoje projekty/pomysły biznesowe w sposób publiczny przed publiką zgromadzoną podczas Konferencji. Uczestnik wyraża zgodę, aby dowolny z uczestników Konferencji, w tym również przedstawiciele Organizatora lub obsługi Konferencji mieli możliwość oglądania i słuchania prezentacji Uczestnika. 
 7. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z jego prezentacji utrwalonych w trakcie trwania Konkursu, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania, zapisu wszelkimi technikami egzemplarzy, w tym w szczególności: techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, komputerową niezależnie od formatu i nośnika, rozmiaru, formy i techniki; 

b) w zakresie rozpowszechniania - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, w szczególności w serwisie internetowym, w mediach społecznościowych Organizatora, w mediach z którymi Organizator współpracuje, w mediach należących do Partnerów Konkursu / Konferencji wraz z podaniem nazwy projektu/pomysł Organizatora. 

8)  W związku z udzieleniem licencji - Uczestnik zapewnia, że korzystanie z jego prezentacji i w przedstawionym zakresie nie będzie naruszać niczyich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, oraz nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej.

VIII. NAGRODY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w konkursie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej Konferencji. Dopuszcza się również ogłoszenie nagród tuż przed rozpoczęciem Konkursu podczas Konferencji.
 2. Nagrody mogą być przyznawane za zajęcie konkretnego miejsca w Konkursie, jak również mogą być nagrodami uznaniowymi, dla Uczestników wybranych przez partnera, który jest fundatorem nagrody.
 3. Nagrody mogą być przyznane przez organizatora samodzielnie lub wspólnie z partnerami konkursu, gdy fundatorem nagrody jest partner Organizatora.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 5. Nagrody nie mogą być sprzedane lub przekazane osobom trzecim.
 6. Wydanie nagród nastąpi w terminie ustalonym pomiędzy Uczestnikami (laureatami) Konkursu a Organizatorem lub partnerem (fundatorem nagrody), nie później niż w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku od nagrody, na Uczestnikach Konkursu ciąży obowiązek zapłaty wartości podatku od przyznanej Nagrody. Zapłata wartości podatku następuje przed wydaniem Nagrody, na konto podane przez Organizatora lub partnera, który jest fundatorem nagrody.

IX. ODWOŁANIE

 1. Kandydat w przypadku niezakwalifikowania się do Konkursu, ma możliwość złożenia odwołania od decyzji Organizatorów. W tym celu należy wysłać odwołanie w formie wiadomości e-mail na adres uip@ue.wroc.pl wraz z uzasadnieniem dlaczego Kandydat powinien być zakwalifikowany do Konkursu. 
 2. Organizatorzy po przeanalizowaniu odwołania, oryginalnego Zgłoszenia podejmują ostateczną decyzję o przyjęciu Kandydata do Konkursu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

X. ZASTRZEŻENIA

Wszelkie zastrzeżenia Kandydatów i Uczestników Konkursu dotyczące realizacji Konkursu powinny zostać przekazane Organizatorom w formie elektronicznej, na adres e-mail: uip@ue.wroc.pl. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Konkursu rozstrzygane są przez Organizatorów. 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpieczają dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów i uczestników Konkursu są Uniwersytet Ekonomiczny
  we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.
 2. Dane osobowe podane w ramach formularza zgłoszeniowego do Konkursu będą przetwarzane przez Administratora:
 1. na podstawie udzielonej zgody dokonanej przy przesyłaniu formularza Zgłoszeniowego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego   interesu   zabezpieczenia   informacji   na   wypadek   prawnej potrzeby wykazania faktów, a także w celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w niezbędnym zakresie.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie zarówno jako Kandydat jak i Uczestnik.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, tj. podmiotom współpracującym z Organizatorami w obszarze organizacji konkursu, w tym oceny zgłoszeń, wydania nagród w Konkursie.
 3. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub ich usunięcia, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
 4. W każdej chwili przysługuje kandydatom i uczestnikom prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Ponadto w zakresie przewidzianym przepisami prawa kandydaci/uczestnicy mają prawo:

− żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− żądania ich sprostowania; 

− żądania ich usunięcia;

− wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

− żądania ich ograniczenia przetwarzania.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin,
 2. Wszelkie inne materiały mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią, ani przyrzeczenia publicznego, ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Konkursu (http://pitchmeetup.pl/),
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw,
 5. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z uczestnictwem Konkursu. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.